I. ŠTO SU PRAVILA PRIVATNOSTI

Orešković B.K. d.o.o. poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.
Pravila privatnosti su temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima unutar poduzeća Orešković B.K. d.o.o. navedeni su u točki III.
Ovim Pravilima se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima Orešković B.K. d.o.o. poduzeća, kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade želi se dati jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje se prikupljaju i obrađuju te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima. Pravilima privatnosti osiguravamo adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

II. KOJI SU CILJEVI PRAVILA PRIVATNOSTI

Cilj ovih Pravila privatnosti je objasniti našim korisnicima, zaposlenicima, poslovnim partnerima ili drugim osobama s kojima ostvarujemo poslovnu suradnju:
koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo (a koje ne obrađujemo);
kako prikupljamo osobne podatke, u koje svrhe i koje su nam osnove za to;
koliko dugo ih pohranjujemo i s kime ih dijelimo;
koja prava imaju u pogledu zaštite podataka i kako ih mi štitimo.

III. KOJIH SE NAČELA PRIDRŽAVAMO

Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se Orešković B.K. d.o.o. poduzeće pridržava prilikom obrade osobnih podataka ispitanika.
Osobne se podaci obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:
– Zakonito, pošteno i transparentno – s obzirom na ispitanike i njihova prava, Orešković B.K. d.o.o. će obrađivati osobne podatke ispitanika sukladno važećim zakonima te će pokrivati sva prava ispitanika. Osigurati će se transparentna obrada osobnih podataka te će ispitanicima pružiti sve potrebne informacije. Na zahtjev ispitanika dati će se uvid u podatke i
sva druga prava sukladno relevantnim propisima.
– Uz ograničenje svrhe – osobni podaci prikupljaju se i obrađuju samo u određene, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.
– Smanjenje količine podataka – upotrebljavati će se samo oni podaci koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe.
– Uz ograničenje pohrane – podaci ispitanika će se čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju te ih nakon toga briše iz svih evidencija.
– Točno, potpuno i ažurno – provoditi će se poštena i transparentna obradu osobnih podataka sa ciljem kako bi osobni podaci bili točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da ispitanik o svakoj promjeni svojih osobnih podataka odmah obavijesti Orešković B.K. d.o.o. Pri ovom se primjenjuje transparentan proces komunikacije s ispitanicima kroz koji se može zatražiti ispravak ili brisanje netočnih podataka.
– Osigurava cjelovitost i povjerljivost – podaci se prikupljaju i obrađuju na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Podacima ispitanika pristupaju djelatnici ovisno o njihovim ovlaštenjima i radnim mjestima, te druge pravne osobe isključivo ako su nužni u svrhu ispunjenja ugovornih obveza, a sve u skladu sa određenom svrhom prikupljanja i obrade osobnih podataka. Orešković B.K. d.o.o. primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite, ima implementirane sustave koji imaju za cilj detekciju i sprječavanja curenja podataka, metode nadzora nad
pristupom podataka i sl.

IV. KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

U okviru svoga poslovanja Orešković B.K. d.o.o. poduzeće može prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka prema kategorijama ispitanika:
Zainteresirane strane:
− kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.),
− podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.).
Korisnici:
− kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.),
− podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.),
− podaci potrebni za izvršenje ugovora (npr. ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.)
Kandidati za zapošljavanje:
− kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.),
− podaci iz životopisa (npr. podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu, fotografija i sl.)
− rezultati testiranja
Bivši i sadašnji zaposlenici:
− svi podaci propisani pozitivnim propisima koji se odnose na radno-pravne odnose, računovodstvene i knjigovodstvene propise (npr. ime, prezime, adresa, OIB, godina rođenja, JMBG, i sl.),
− podaci za potrebu interne komunikacije unutar tvrtke (npr. poslovne fotografije i sl.),
− podaci potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta poput organiziranja putovanja u stranu zemlju, ostvarivanje pogodnosti vezanih uz posao i sl. (npr. ime, prezime, zaposlenje,
broj putne isprave, vozačke dozvole, broj djece i sl.).
Vanjski suradnici i poslovni partneri:
− kontakt podaci (primjerice: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.),
− podaci iz životopisa (primjerice: podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu i sl.),
− podaci potrebni za izvršenje ugovora (primjerice: ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.),4
− podaci potrebni za ispunjenje zakonskih uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku ili drugu zemlju (ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave i sl.).

V. KOJE OSOBNE PODATKE NE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

Poduzeće Orešković B.K. d.o.o. ne obrađuju podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

VI. KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE

Orešković B.K. d.o.o. može osobne podatke prikupljati na različite načine, uključujući:
Kao dio naših poslovnih procesa te za vrijeme ispunjavanja naših zakonskih obveza ili obveza iz ugovora o prodaji naših usluga;
Za vrijeme praćenja naše stranice uključujući i e-mail komunikaciju upućenu prema i od poduzeća;
Vašim ispunjavanjem naših anketa ili online upitnika,
Vašim javljanjem na oglas za posao.

VII. U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE

Orešković B.K. d.o.o. poduzeće može obrađivati osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • ​usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske,
 • ​ugovaranje i korištenje proizvoda i usluga koje poduzeće pruža,
 • ispunjenje svojih obveza iz ugovora o prodaji usluga i proizvoda poduzeća,
 • ​ponuda usluga i proizvoda na tržištu;
 • ​analiza i administriranje stranice i nadzora upotrebe stranice;
 • ​unaprjeđenje usluga i proizvoda poduzeća, mjerenje Vašeg zadovoljstva uslugama;
 • ​upravljanje odnosima s ispitanicima (korisnicima stranice i/ili usluga) i drugim osobama u obavljanju svog poslovanja;
 • ​odabir kandidata za zapošljavanje.

za marketing aktivnosti koje mogu biti:

 • ​​slanje newslettera;

VIII. KOJE SU OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Orešković B.K. d.o.o. poduzeće obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:

 • ​izvršavanje ugovora o prodaji usluga i proizvoda ili drugog ugovora sklopljenog između ispitanika i Orešković B.K. d.o.o.
 • ​​radi ispunjavanja pravnih obveza Orešković B.K. d.o.o., osobito s osnove računovodstvenih, knjigovodstvenih, propisa radnog prava i ostalih pravnih obveza.

IX. KOLIKO DUGO POHRANJUJEMO OSOBNE PODATKE

Osobne podatke pohranjujemo samo dok su nam potrebni u svrhe u koje ih prikupljamo, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonskih obveza, a najdulje prema sljedećim kriterijima:

 • ​Osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza pohranjujemo prema propisanim rokovima,
 • ​Osobne podatke prikupljene u svrhu prodaje  proizvoda i usluga, pohranjujemo u trajanju ugovornog odnosa;
 • ​Osobne podatke prikupljene u svrhu marketinških aktivnosti pohranjujemo dok ne povučete privolu, otkažete pretplatu ili ne zatražite brisanje pretplate, ili pak nakon određenog razdoblja neaktivnosti

​Osobni podaci brišu se po prestanku ugovornog ili radnog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut sudski ili drugi sličan postupak koji zahtjeva čuvanje podataka.

Po isteku rokova pohrane, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da vas više ne možemo identificirati.

X. S KIME MOŽEMO DIJELITI OSOBNE PODATKE

Orešković B.K. d.o.o. može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama isključivo u sljedećim slučajevima:

 • ​ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona;
 • ​ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao tzv. podizvođača, tj.
 • izvršitelja obrade, koji djeluje isključivo po nalogu Orešković B.K. d.o.o. poduzeća pri čemu Orešković B.K. d.o.o. osigurava sve mjere zaštite podataka kao da ove poslove obavlja sama;
 • ​ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi izvršenja ugovora s ispitanikom;
 • ​ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi utvrđivanju identiteta;
 • ​u slučaju promjene vlasničke strukture u budućnosti, moguće je da Orešković B.K. d.o.o. prenese osobne podatke novim povezanim društvima ili trećim osobama radi obavljanja poslovanja
 • na temelju privole ispitanika.

​​​​Takve treće osobe uključuju:

 • ​Zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan područja Republike Hrvatske
 • ​Financijske institucije s kojima Orešković B.K. d.o.o. surađuje
 • ​Revizore unutar i izvan poduzeća te ostalim tijelima koji su ovlašteni za reviziju
 • Poslovnim partnerima na osnovu zahtjeva

​​​​Prilikom prijenosa podataka ispitanika strogo se poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga, te uz poštivanje svih ostalih relevantnih načela zaštite podataka.

Osobne podatke obrađujemo u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih možemo obrađivati i u drugim državama (npr. kada se za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka angažira podizvođač iz druge države), i to u pravilu državama članicama Europske unije. Iznimno ih možemo obrađivati i u trećim zemljama, ali u takvim situacijama se uvijek primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka, minimalno na način kao da se osobni podaci obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama, drugim pravno obvezujućim i provedivim instrumentima, obvezujućim korporativnim pravilima, certificiranjem itd.

XI. KOJA SU VAŠA PRAVA I KAKO IH MOŽETE OSTVARITI

OREŠKOVIĆ B.K. D.O.O. poštuje pravo na privatnost, podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje zakonitih osnova obrade te ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka.

U trenutku prikupljanja informacija od ispitanika Orešković B.K. d.o.o. će pružiti sljedeće primjenjive informacije:

 • ​identitet i kontaktne podatke voditelja obrade,
 • ​kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka,
 • ​svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu,
 • ​legitimne interese,
 • ​primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka,
 • ​namjeru prijenosa osobnih podataka trećim zemljama (ako postoji),
 • ​razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje,
 • ​prava vezana uz privole,
 • ​te postojanje niže navedenih prava.

U slučaju da se podaci ne prikupljaju izravno od ispitanika, uz navedene podatke navodi se i izvor osobnih podataka.

Ispitanici imaju sljedeća prava:

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – ispitanik ima pravo od Orešković B.K. d.o.o. ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a Orešković B.K. d.o.o. ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • ​osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
 • ​ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu
 • ​ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa grupe za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka
 • ​osobni podaci nezakonito su obrađeni
 • ​osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze

​​​​​​​Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti od Orešković B.K. d.o.o. potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni, i sl.

Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Orešković B.K. d.o.o. ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Dodatno, ispitanici imaju obvezu ažuriranja osobnih podataka u poslovnom odnosu s grupom.

Pravo na prijenos podataka – ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Orešković B.K. d.o.o. u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika.

Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Orešković B.K. d.o.o. u takvoj situaciji više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Nadalje, ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima od Orešković B.K. d.o.o. pravo tražiti pravo na ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava.

Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju provodimo protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem e-mail adrese: dpo@oreskovic-bk.hr.

Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu- Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

U slučaju nedavanja potrebnih osobnih podataka koje grupa traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora između članica grupe i ispitanika ili pružanja naših usluga, postoji mogućnost da ugovor neće moći biti sklopljen ili usluga pružena, da nećete moći pristupiti određenim sadržajima, natječajima ili edukacijama.

​Privolu koju ste dali za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole  više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

Promjenu privole možete izvršiti slanjem e-maila na adresu dpo@oreskovic-bk.hr

XII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikuplja, Orešković B.K. d.o.o. provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika.

Ažuriramo i testiramo naše sigurnosne tehnologije na trajnoj osnovi i kontinuirano ih unaprjeđujemo. Koristimo se naprednim alatima za zaštitu i sprječavanje curenja podataka, trajno nadziremo kritične sustave, kriptiramo određene osjetljive podatke i štitimo podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka.

Pristup podacima unutar Orešković B.K. d.o.o. ograničen je samo na one podatke koji su potrebni za obavljanje pojedinih poslovnih zadataka i to isključivo ovlaštenim osobama koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge, u skladu sa jasno definiranim ulogama i odgovornostima. Svi zaposlenici Orešković B.K. d.o.o. obvezani su ugovorima o povjerljivosti podataka i angažiramo isključivo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

Orešković B.K. d.o.o. ne može garantirati 100% sigurnost prijenosa podataka preko interneta, web stranica, mobilnih aplikacija, računalnih sustava ili bilo koje druge javne mreže.

XIII. AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA

Orešković B.K. d.o.o. grupa ne provodi automatsku obradu podataka.

XIV. KOLAČIĆI (Cookies)

Kako bi web stranica Orešković B.K. d.o.o. radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies).

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Imate pravo isključiti kolačiće. Internetski preglednici obično su programirani tako da im je prihvaćanje kolačića zadana postavka, ali to možete jednostavno podesiti promjenom postavki svog preglednika.

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite.

​Informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite.

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.

Više informacija možete potražiti na potražite na sljedećim poveznicama:

http://www.aboutcookies.org/

XV. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (DPO)

Orešković B.K. d.o.o. je imenovala Službenika za zaštitu podataka koji je neovisan i kao takav djeluje u interesu zaštite prava ispitanika i njihovih osobnih podataka.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, a njegova je odgovornost da se unutar Orešković B.K. d.o.o. primjenjuju Pravila privatnosti te ostale politike i procedure koje definiraju pravila postupanja prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka ispitanika.

Službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće u Orešković B.K. d.o.o.:

 • ​informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
 • ​prati poštivanje Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
 • ​pruža savjete u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • ​surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka kao nadzornim tijelom;
 • ​djeluje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o zaštiti podataka te
 • ​savjetuje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu podataka odgovara izravno direktoru pojedine članice Orešković B.K. d.o.o. grupe.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Službenik za zaštitu osobnih podataka ne prima nikakve upute u pogledu izvršenja navedenih zadaća što mu dodano osigurava neovisnost.

Službenik za zaštitu osobnih podataka je ujedno i primarna točka za kontakt ispitanicima koji žele ostvariti svoja prava (pitanja povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava iz Uredbe), poslati upit vezan uz zaštitu osobnih podataka, zatražiti dodatne informacije, izraziti brigu oko obrade njihovih osobnih podataka, podnijeti prigovor vezano uz zaštitu osobnih podataka te ostvarivanja svojih prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

Službeniku za zaštitu osobnih podataka se možete obratiti ako imate pitanja ili nedoumice o tome kako postupamo s vašim osobnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili biste htjeli ostvariti prava navedena u točki XI. ovog dokumenta, na adresu:

Orešković B.K. d.o.o. d.o.o.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Jablanovečka 8

10000 Zagreb

e-mail: dpo@oreskovic-bk.hr

OREŠKOVIĆ B.K. d.o.o. ima pravo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja.

XVI. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova verzija Pravila privatnosti primjenjuje se od 20. svibnja 2018. godine.

O svakoj promjeni Pravila privatnosti biti ćete obaviješteni na našoj web stranici

http:\\www.oreskovic-bk.eu/